Praktikforløb for ergoterapeut studerende

Praktikforløb for ergoterapeutstuderende

For at opnå et fyldestgørende praktikforløb, vil vi tilstræbe, at den studerende kan føle sig fagligt velfunderet, samt have et personligt ”berigende” engagement i ergoterapi ved praktikkens afslutning.

Målet er, at den studerende får et godt indblik i praksis samtidig med, at de kan lære at anvende og reflektere over teorier og relevante undersøgelsesredskaber med henblik på ergoterapeutisk intervention.

Praktikstedets fornemmeste opgave er, at koble teorien til praksis sammen med de studerende, således at de kan se og forstå sammenhængen. Etablere, vedligeholde og afslutte brugerkontakten på tilfredsstillende vis. At den studerende ikke blot kan se sammenhængen mellem teori og praksis, men også anvende og vurdere undersøgelses- og analysemodeller samt referencerammer.

Den løbende undervisning vil udspringe af, at den kliniske underviser har behandlings/træningsseancer sammen med den studerende, eller observerer den studerendes selvstændige intervention med brugeren. Den kliniske underviser giver feedback og supervision på den studerendes handlekompetence. Vejledningen understøttes af forskellige vejledningsmodeller og læringsteorier fra den Kliniske vejlederuddannelse.

Den studerende planlægger og gennemfører undervisning, instruktion og vejledning til brugerne og personalegruppen (formidling i ergoterapi). Derudover vil den kliniske underviser undervise i relevante fagområder i forhold til praksis.

Brugerfladen er meget bredspektret, og giver dermed den studerende mulighed for problemløsning i mange kategorier og stiller krav til terapeutrollen. Det er derfor en nødvendighed, at strukturere og prioritere de daglige arbejdsopgaver, naturligvis under vejledning og instruktion. Der er fokus på terapeutrollen i den ergoterapeutiske intervention samt i det tværfaglige teamarbejde.

Der er flere forskellige aktivitetsmuligheder, og den studerende har frihed til selvstændigt at planlægge og igangsætte nye aktiviteter og tiltag, reflektere og ræsonnere kreativt. Der er optimale rammer for, at den studerende kan være selvstændigt udøvende.Ved de mange forskelligartede arbejdsopgaver, der er på stedet, er omstillingsevne en nødvendighed.

Teammøderne er en god vejledningssituation indenfor samarbejde og kommunikation. I vores mødestruktur har vi temamøder, hvor relevante emner tages op til undervisning og diskussion. Her har de studerende mulighed for at undervise andre faggrupper og formidle ergoterapi.

Vi anvender primært Copm og MOHO`s analyseredskaber i ergoterapien samt andre relevante undersøgelses- og analysemodeller.

Der er et behandlingsrum og kontor til de studerende, hvor det også er muligt, at evaluere/vejlede og afprøve behandlingsprincipper i praksis.
Der vil være en computer til fri afbenyttelse, så det er muligt at arbejde i ro med opgaver/ journalnotater. I perioder vil der være fysioterapeutstuderende, hvilket giver mulighed for tværfaglig erfaringsudveksling.
Arbejdstiden er 32 timer fordelt på arbejdsugens 5 dage, dog lukke ETAC kl. 14.00 om fredagen.